Нови продукти

Общи условия

www.podaraci.draski.com е собственост на фирма ДРАСКИ с адрес на управление Варна, ул. КОТЕЛ 9, ЕИК 103048720 и не е сайт за електронна търговия по смисъла на ЗЕТ. Сайтът има специализирана насоченост, а именно персонализиране на готов продукт през интернет мрежата по индивидуална поръчка на клиента. Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка! ДРАСКИ си запазва правото да променя цените, без предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира данни на стоките. Възможни са разлики с цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него. Всички запазени марки са притежание на техните уважавани собственици. Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие от фирма ДРАСКИ.

"Потребител" е всеки, който използва страницата на www.podaraci.draski.com

"Подарък/Подаръци" са предлаганите чрез Сайта продукти с персонализиране.

"Поръчка" е индивидуалната заявка за закупуване на избрания Продукт и неговото производство/ персонализация при условията, предвидени в сайта по отношение на начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.

"Услуги" са всички действия, осъществявани от ДРАСКИ при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Подаръците от Сайта.

Настоящият документ съдържа Общите условия,съгласно които www.podaraci.draski.com предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Всеки потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.podaraci.draski.com на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация.

Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

Предмет на Общите условия.

Общите условия посочват недвусмислено отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от www.podaraci.draski.com чрез Сайта.

Стоки, обект на услугата, предлагана от сайта

Обект на услугата са артикулите / персонализацията, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.

Артикулите, които са обект на продажба чрез Сайта, са категоризирани по сходни качества, начин на производство/начин на персонализиране.www.podaraci.draski.com не може да бъде отговорна за възможни разлики в цветовете на готовите артикули, дължащи се на специфичните особености и характеристики на периферните хардуерни устройства на потребителя. Потвърждаването на поръчката се приема за изразено недвусмислено съгласие от страна на потребителя относно вида и качеството им.

Способи за плащане.

Начините на плащане са подробно описани в КАК ДА ПОРЪЧАМЕ.

Права и задължения на Потребителя.

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Подаръци от Сайта по реда и условията, посочени в него.

Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.

Потребителят има право на доставка на заявения Подарък/Подаръци и то на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта.

Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си по обявения в Сайта начин.

Потребителите на сайта нямат право да използват, променят, копират (освен за лични и нетърговски цели), препродават, възпроизвеждат (електронно или физически), репродуцират, да създават вторични продукти, прехвърлят или по какъвто и да било друг начин освен по посочения, съдържанието на сайта без изричното писмено разрешение на ДРАСКИ

Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:

- да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ДРАСКИ услуги;

- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

- да уведомява незабавно ДРАСКИ и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;

- да не извършва злоумишлени действия.

Права и задължения на www.podaraci.draski.com

ДРАСКИ няма задължението, възможността и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.

ДРАСКИ си запазва правото , без да уведомява потребителя, при условие че последният използва сайта в нарушение на изложените тук условия, както и по собствена преценка да прекратява, спира, или изменя предлаганата услуга. ДРАСКИ не носи каквато и да било отговорност спрямо потребителя и/или трети лица за претърпени вреди или пропуснати ползи, настъпили вследствие на прекъсването , спирането или видоизменянето на услугата, изтриване, промяна, изгубване, липсата на достоверност, неточността или непълнотата на данни, ползвани или станали достъпни чрез www.podaraci.draski.com

ДРАСКИ не носи отговорност и не може бъде държана отговорна за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, загуба на данни, произтекла от материали или данни, обработвани по какъвто и да било начин посредством предоставената услуга. Препоръките, които са дадени от специалистите на ДРАСКИ при обработката и потвърждаването на поръчката, по никакъв начин не възбуждат отговорност на ДРАСКИ. Тези препоръки са желателни, с цел по-добър продукт и по-лесно обслужване.

Потребителят е длъжен да обезщети ДРАСКИ и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ДРАСКИ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ДРАСКИ , като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то ДРАСКИ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Уведомления.

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

Рекламация

Потребител, поръчал услуга, може да откаже получаване на артикула след доставка само в следните случаи:

- Когато е налице несъответствие между поръчаната услуга и получената такава, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката.

- Артикулите са с производствена грешка или фабричен дефект.

Поради спецификата на услугите, които www.podaraci.draski.com предлага (производството на уникални и единични бройки по индивидуално желание и дизайн на клиента) и по смисъла на чл. 93 продуктът на търговия (услугата) се потребява и консумира преди момента на плащане, невъзвратим е и се унищожава в момента на производство. По смисъла на чл. 55, ал. 1 ДРАСКИ не може да бъде отговорна, тъй като поради горепосочените причини, потребителят получава и ползва продукта (услугата) в момента на производство, потребява го, той се унищожава и заложените в чл. 55 от ЗЗП условия отпадат.

Ние разбираме, че всеки прави грешки (включително и ние). Моля, прегледайте текста, преди подаване на поръчката за правилен правопис, дати и имена. Ще се радваме да ни пишете на мейла, ако имате въпроси преди пускането на поръчката. Ние не сме в състояние да приемем отмяна или промяна на поръчки след потвърждаването им, тъй като те са изпратени за изработка. Моля, имайте в предвид, че персонализираните стоки не могат да бъдат върнати или разменени, освен ако не са с производствена грешка или дефект в продукта.

Изполване на "Бисквитки

1. Политика за използване на „бисквитки“

Тази политика се отнася за бисквитките и интернет страницата, притежавана от Драски, ЕИК 103048720 със седалище и адрес на управление: Варна.

2. Какво представляват „бисквитките“?

Бисквитката е файл с малък размер, сформирана от букви и цифри, който ще бъде съхранен на компютъра, мобилното устройство или друго оборудване на даден потребител, които се използват за достъп до интернет. Бисквитката се инсталира чрез искането, изпратено от сървъра на дадена уеб-страница към браузъра (например: Internet Explorer, Firefox, Chrome)

3. За какво се използват „бисквитките“?

Тези файлове правят възможно разпознаването на устройството на потребителя и представянето на съдържанието му в съответния начин, адаптирано специално за потребителя. Бисквитките осигуряват на потребителя специфичност на навигагията в интернет и ни помагат , за да предлагаме подходящи за потребителите услуги и продукти. Също така, се използват и при подготовката на анонимни статистики, които ни помагат да разберем как даден потребител предпочита да използва нашите интернет страници, позволявайки ни да подобрим структурата и съдържанието им, изключвайки идентифицирането на личността на потребителя.

4. Какви „бисквитки“ използваме?

Използваме два вида бисквитки – на потребителска сесия и фиксирани. Бисквитките на потребителска сесия са временни файлове, които остават в устройството на потребителя до края на потребителската му сесия или до затваряне на приложението (уеб браузъра). Фиксираните файлове остават на устройството на потребителя за периода, параметриран от бисквитките или докато бъдат изтрити ръчно от потребителя.

5. Как се използват бисквитките от този уебсайт?

Посещаването на този сайт може да създаде бисквитки със следните цели:

• Бисквитки за производителност на сайта;

• Бисквитки за анализиране на посетителите на сайта;

• Биквитки за географско насочване;

6. Изтриване на „бисквитки“

По принцип дадено приложение за достъп до уеб-страниците позволява съхраняването на бисквитки по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени така, че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра или потребителя да бъде информиран всеки път, когато се изпращат бисквитки до неговия терминал. Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитки може да бъде намерена в настройките на приложението (на уеб-браузъра). Ограничаването на използването на бисквитки може да повлияе на някои функции на уеб-страницата.

7. Защо „бисквитките“ са важни за интернет?

Бисквитките представляват основна точка за ефективното функциониране в интернет, помагайки за изготвянето на определен модел на предпочитания и интереси на всеки потребител. Несъгласието или дезактивирането на бисквитките може да направи някои сайтове невъзможни за използване. Измерването, оптимизирането и характеристиките от analytics – как да потвърдиш дадено ниво на трафик в уебсайта, какъв тип съдържание се визуализира и начинът, по който потребителя стига до даден уебсайт. Уебсайтовете разработват тези анализи и тяхната употреба с цел подобряване на сайта в полза на потребителите.

8. Сигурност и конфиденциалност

Бисквитките НЕ са вируси! Те използват формата на обикновен текст. Не са съставени от части от кодове, така че не могат да бъдат изпълнени и нито да се изпълняват самостоятелно.Тъй като не могат да изпълнят тези функции, не могат да бъдат считани за вируси. Обикновено браузърите имат вградени настройки за неприкосновеност на личните данни, които осигуряват различни нива на приемане на бисквитките, периода на валидност и автоматичното изтриване, след като потребителят е посетил даден сайт. Много е важно да бъдете внимателни при избора на най-подходящата защита на Вашите данни.

9. Съвети за сигурно и отговорно сърфиране, базирано на бисквитки.

Благодарение на гъвкавостта им и на факта, че повечето от най-посещаваните и най-големите сайтове използват бисквитки, последните са почти неизбежни. Дезактивирането на бисквитките няма да позволи достъпа на потребителя до най-срещаните и използвани сайтове, измежду които Youtube, Gmail, Yahoo и други. Ето и няколко съвета, които могат да осигурят сърфирането без грижи, но с помощта на бисквитките. Подсигури се, че браузърът ти е винаги актуализиран. Много от атаките, базирани на бисквитки, се реализират при експлоатиране на слабите точки на старите и неактуализирани версии на браузърите. Бисквитките са навсякъде и не могат да бъдат избегнати, ако искаш да се радваш на достъпа до най-добрите и най-големите уебсайтове – местни и на международно ниво. С ясно разбиране на начина им на опериране и на предимствата, които носят, можеш да вземеш необходимите мерки за сигурност така, че да сърфираш с увереност в интернет.

Събиране и обработка на лични данни

Обработваме данните само за брой посещения, местоположение на ниво град и брой разгледани/поръчани артикули. Получаваме, но Не обработваме адреси/IP-локации на ниво улица (извън случаите, в които клиентът е изискал доставка до адрес или изработката/персонализирането на продукт включва тези данни), възраст, пол, образование. Предоставените ни за употреба в производството/персонализацията специфични данни служат само за производството/персонализацията и не се пазят, обработват, предават след приключване на дадената поръчка. Получените в процеса на работа лични данни се унищожават без обработка след приключване на поръчката, освен в случаите за изработка на фирмен печат или щемпел, където разпоредбата за изаботка на печати изисква запазването на хартиения регистър в рамките на 2 месеца след приключването изработката на последния включен в регистъра печат, чрез изгаряне.

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни за клиентите на ДРАСКИ

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви

Наименование

ЕТ "ДРАСКИ-М-Св. Гроздева"

ЕИК/БУЛСТАТ

103048720

Седалище и адрес на управление

Варна, ж.к. Чайка, бл. 5

Телефон

+359 52 605 429

E-mail

data@draski.com

Уебсайт

http://www.draski.com/

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

ET "ДРАСКИ-М-Св. Гроздева" (Наричано по-долу за краткост ДРАСКИ) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да Ви информира за всички аспекти на обработката личните Ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

ДРАСКИ събира и обработва Вашите лични данни във връзка със сключването и изпълнението на договори с Дружеството, предоставяне на допълнителни услуги по договорите и използване на услугите през нашия уебсайт http://www.draski.com, участие в нашите събития и кампании, на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) , и по-конкретно въз основа на следното основания:

Изпълнение на задълженията на ДРАСКИ по договор с Вас;

Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ДРАСКИ;

За целите на легитимните интереси на ДРАСКИ или на трета страна.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка със сключването и изпълнението на договори с ДРАСКИ и използването на нашия уебсайт https://www.draski.com , за изпълнение на свои законови задължения, включително за следните цели: индивидуализация на страна по договора; предоставяне на допълнителни услуги на нашите клиенти по тяхно желание или като част от изпълнението на договора; осъществяване на контакт с клиенти; предоставяне на пълна функционалност при използването на нашите услуги; счетоводни цели; статистически цели; защита на информационната сигурност; обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга. Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите на обработване; съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; точност и актуалност на данните; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни. При обработването и съхранението на личните данни, ДРАСКИ може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси: изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи; защита от правни претенции към Дружеството.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

За сключването и изпълнението на договор, включително договор от разстояние, предоставяне на допълнителни услуги,ДРАСКИ може да събира и обработва следните категории лични данни: · Две имена; · Номер на идентификационен документ; · Адрес; · Телефонен номер; · Имейл; · Изображение. При сключване на договор с търговски партньор или клиент ние събираме и обработваме лични данни за имената на законния представител на юридическото лице – страна по договора, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му. Данните за контакт на законния представител или на служител за контакт са служебна информация и като такава не се разглеждат като лични данни.

ДРАСКИ извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

Продажба на стока на краен клиент в търговски обект

Целта на операцията е осъществяване на продажба на стока в търговски обект с краен клиент, осъществяване на контакт с него и съставяне на изискуемите счетоводни документи. · Данни, които се обработват: Две имена, номер на идентификационен документ, адрес (за издаване на търговска гаранция) и телефон (за издаване на търговска гаранция) . · Основание за обработване: Дружеството обработва Вашите лични данни на основание сключен договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. · Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието,се счита че операцията „Продажба на стока на краен клиент в търговски обект“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

Сключване и изпълнение на договор от разстояние

Целта на операцията е осигуряване на използването на електронния магазин за закупуване на стоки, включително предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. · Данни, които се обработват: Две имена, имейл; адрес – за доставка на закупени стоки. · Основание за обработване: Дружеството обработва Вашите лични данни на основание сключен договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. · Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието се счита че операцията „Сключване и изпълнение на договор от разстояние“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

Предоставяне на допълнителна услуга на краен клиент в търговски обект

Целта на операцията е предоставяне на допълнителна услуга на крайния клиент . · Данни, които се обработват: Две имена, телефонен номер; адрес – за транспорт на стоки. · Основание за обработване: Дружеството обработва Вашите лични данни на основание сключен договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. · Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, се счита че операцията „Предоставяне на допълнителна услуга на краен клиент в търговски обект“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

Предявяване на рекламация на стока, включително по договор от разстояние

Приемане на рекламация от физическо лице по реда на чл. 122 от Закона за защита на потребителите и съставяне на необходимите документи за изпълнение на рекламацията, включително осъществяване на контакт с потребителя за уважена рекламация след приемането й . · Данни, които се обработват: Две имена, телефонен номер (включва се в търговската гаранция) ; · Основание за обработване: Дружеството обработва Вашите лични данни на основание сключен договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. · Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, се счита че операцията „Предявяване на рекламация на стока“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

Връщане на стока за замяна

Целта на операцията е предоставяне на възможност на клиента физическо или юридическо лице да замени стока, която е закупил от търговския обект на Дружеството или да му бъде удовлетворено желанието да върне стоката и да му бъдат възстановени платените суми за нея. · Данни, които се обработват: Две имена; · Основание за обработване: Дружеството обработва Вашите лични данни на основание сключен договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, се счита че операцията „Връщане на стока за замяна“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

Упражняване на право на отказ и извършване на рекламация от договор, сключен от разстояние

Операцията има за цел администриране на процеса по упражняване на правата на потребителите за рекламация на стоката съгласно чл. 122 от Закона за защита на потребителите и правото на отказ от договора съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите. · Данни, които се обработват: Две имена, адрес, телефонен номер, имейл; · Основание за обработване: Дружеството обработва Вашите лични данни на основание сключен договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. · Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, се счита че операцията „Упражняване на право на отказ и извършване на рекламация от договор, сключен от разстояние“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

ДРАСКИ не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация. Дружеството не събира данни за лица под 16 години, освен с изрично съгласие на техния родител или законен представител.

Личните данни са събрани от ДРАСКИ от лицата, за които се отнасят.

Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

ДРАСКИ съхранява Вашите лични данни като клиент и страна по договор за продажба за срок персонално уговорен в договора, но не по-дълъг от законово изискуемия/ след изтичането на който ДРАСКИ съхранява единствено документите, съдържащи лични данни, които има законово задължение да пази за съответния предвиден в закона срок. По отношение на всички останали данни, ДРАСКИ унищожава чрез изгаряне/ изтриване на мейли с поръчка след приключване на уговорения срок ДРАСКИ съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 30 дни за целите на защита на правните интереси на Дружеството при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок. ДРАСКИ Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на ДРАСКИ или друго. ДРАСКИ съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на ДРАСКИ този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ДРАСКИ за конкретна или за всички цели на обработване, за които сте дали изрично съгласие, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата съгласно Приложение № 1 или чрез искане в свободен текст, изпратено по имейл или предоставено на хартия в офис на ДРАСКИ. ДРАСКИ може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител. Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от ДРАСКИ потвърждение дали се обработват лични данни. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни, като изпратите искане в свободен текст по имейл или на хартия в офис на ДРАСКИ. ДРАСКИ Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но ДРАСКИ си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас по всяко едно време.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от ДРАСКИ изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а ДРАСКИ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо ДРАСКИ; личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. ДРАСКИ не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва: за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо ДРАСКИ или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете искане по имейл или писмено в офис на ДРАСКИ, като попълните формата в Приложение № 2 или чрез искане в свободен текст. ДРАСКИ може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител. Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката. ДРАСКИ не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате ДРАСКИ да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато: оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ДРАСКИ да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; ДРАСКИ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Доверие Брико имат преимущество пред Вашите интереси. Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.

Право на преносимост

Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас от ДРАСКИ, като подадете искане по имейл или на хартия в офис на ДРАСКИ, като попълните формата в Приложение № 3 или чрез искане в свободен текст. Вие можете да поискате от ДРАСКИ директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо. Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.

Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от ДРАСКИ да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Дружеството може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ДРАСКИ, които се отнасят до Вас. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни Ако ДРАСКИ установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. ДРАСКИ не е длъжен да Ви уведомява, ако: е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви; уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, ДРАСКИ може да предостави данните на посочените в законовите актове лица, само след надлежно изискано разрешение от Вас. Дружеството не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез форма в свободен текст или бланките приложени тук. Те не са задължителни и обвързващи за целите на упражняването на правата ви. Ако съгласието се отнася за трансфер, ДРАСКИ описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита. Тази Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни е приета на 10.05. 2018 г. ДРАСКИ може да променя Задължителната информация и се задължава да поддържа актуална версия на своя уебсайт и на местата, където тя се предоставя.

Препоръки

ДРАСКИ Ви насърчава да преглеждате заявленията за поверителност на уеб сайтовете, с които решавате да се свържете чрез страниците на този сайт, за да можете да разберете начина, по който тези уеб сайтове събират, използват и разменят вашата информация. ДРАСКИ не носи отговорност за поверителността на информацията или друго съдържание в страници извън този уеб сайт. Освен това съществува информация за апаратните и програмните средства на Вашия компютър, която би могло да се събира автоматично. Тази информация може да включва: вашия IP адрес, вид браузър, имена на домейни, часове за достъп и съответните уеб сайт адреси. Тази информация може да се използва от ДРАСКИ за осигуряване на функционирането на предлаганите услуги, за да се поддържа качеството им, както и да се осигури обща статистика по отношение използването на този уеб сайт. Използване и случаи при разкриване на лични данни

ДРАСКИ ще използва Вашите лични данни единствено за целите на техническото администриране на интернет страниците само до необходимата степен за всеки конкретен случай. Събраната информация може да бъде използвана от www.draski.com , за да подобрява предлаганите Услуги. Всички цели, за които www.draski.com ще събира информация, ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове, добрите нрави и Интернет етиката. Екипът на ДРАСКИ е задължен да спазва условията за конфиденциалност. При нужда, Вашите данни ще бъдат предоставяни единствено на държавните органи и само в случаите, когато законите ни задължават да направим това.

Защита на данните

ДРАСКИ прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на контролираните от нас данни от случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожаване, както и от неоторизиран достъп. С появата на нови технологии постоянно се подобряват и нашите процедури за защита на данните.